Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
29. november - 1. december 2019
Smolenický zámok

Trnava

Mesto Trnava vzniklo z osady ležiacej na dôležitej križovatke obchodných ciest. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1211. Trnava si krátko po svojom vzniku vydobyla  popredné postavenie: bola totiž prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali jeho rýchly rozvoj. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum obchodu. Trnava v dobe svojho vzniku patrila medzi najväčšie mestá strednej Európy. V 13. storočí si mesto vybudovalo  rozsiahle opevnenie na ploche takmer 60 hektárov. Tvorili ho rozsiahle hradby, vodné priekopy, štyri brány, bašty. V 16. storočí, keď sa do Trnavy presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo a kapitula sa Trnava postupne stala strediskom náboženského, spoločenského, kultúrneho a politického života Uhorska. Do európskej histórie sa Trnava zapísala predovšetkým ako univerzitné mesto. Trnavská univerzita, založená Petrom Pázmaňom v r.1635 bola v dobe svojho pôsobenia do r. 1777 najväčšou a najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou v bývalom Uhorskom kráľovstve. Koncom  18. storočia tu významný jazykovedec Anton Bernolák kodifikoval prvý slovenský spisovný jazyk, pod jeho vedením začalo svoju činnosť Slovenské učené tovarišstvo, ktoré aktivizovalo kultúrny život Slovákov.

K významným kultúrnohistorickým činom patrí založenie Spolku svätého Vojtecha v r. 1870, ktorý sa zameriaval na vydávanie a šírenie slovenskej  katolíckej literatúry.  V druhej polovici 19. storočia zaznamenalo mesto ďalší hospodársky rozvoj. Železnicou, spočiatku konskou, neskôr parnou /1846/ sa spojilo s Bratislavou. Vybudovalo sa niekoľko tovární. Prvý a zároveň najväčší v Uhorsku, bol postavený cukrovar, neskôr pribudla sladovňa, zvonolejáreň, plynáreň. Pred koncom prvej svetovej vojny boli vybudované Coburgove závody, neskôr Skloplast, Zornica, Šmeralove závody.

V 20. storočí našli v Trnave svoje sídlo peňažné ústavy, pôsobili tu závody najrôznejšieho zamerania. V roku 1972 sa v neďalekých Jaslovských  Bohuniciach začala vyrábať elektrická energia. Dnešná Trnava je moderné mesto s dobre vybudovanou infraštruktúrou. Na prelome 20. a 21. storočia zaznamenala prílev zahraničných investorov. Pôsobia tu podniky ako napríklad Johns Manville či PSA Peugeot Citroën. Vďaka rýchlemu rozvoju priemyslu Trnava nadobudla charakter významného priemyselného centra.

Viac informácií nájdete na webových stránkach mesta Trnava, fotografie v galérii mesta.